Regulamin


§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Korzystanie z serwisu KupAutko.pl i zamieszczanie ogłoszenień jest bezpłatne.

2. Regulamin określa zasady świadczenia przez FOBIT usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym osób fizycznych, osób prawych, jednostek organizacyjnych, polegające na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie KupAutko.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu KupAutko.pl. 


3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu KupAutko.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. 
 

§2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:  

FOBIT Tomasz Jarosz z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 9/174, 03-741 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacj o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca numer NIP: 113-111-07-41, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem bok@kupautko.pl.
 
Serwis KupAutko.pl — prowadzony przez FOBIT w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą bezpłatnie zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej kupautko.pl.

Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu zamieszczane w Serwisie KupAutko.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 

Użytkownik — Ogłoszeniodawca, a także każda osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu KupAutko.pl. 

Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z FOBIT umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie KupAutko.pl i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu KupAutko.pl. 

Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie KupAutko.pl na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu KupAutko.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu KupAutko.pl. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres e-mail i hasło. 

Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z postanowieniem FOBIT może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie KupAutko.pl. 

Regulamin - Regulamin serwisu KupAutko.pl. 
 

§3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzysztanie z serwisu i zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłane.
 2. Treść Ogłoszenia jest samodzielnie ustalana przez Ogłoszeniodawcę. 
 3. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto lub opcjonalnie ceną netto. 
 4. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 100 zł brutto (słownie: czterysta złotych). 
 5. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie KupAutko.pl wynosi 7, 14, 21, 30, 42 lub 60 dni dla Ogłoszeniodawców, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie. 
 6. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. 
 7. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów FOBIT oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. FOBIT nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. 
 8. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu KupAutko.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody FOBIT i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów FOBIT oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie KupAutko.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu KupAutko.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody FOBIT. 
 9. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu KupAutko.pl, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu KupAutko.pl, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje naruszenia interesów FOBIT. 
 10. FOBIT nie odpowiada za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem serwisu przez Ogłoszeniodawcę. 
§4. ZAMIESZCZENIE  I EDYCJA OGŁOSZEŃ 


Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie KupAutko.pl wymaga:  

 1. poprawnej rejestracji w Serwisie KupAutko.pl, 
 2. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu KupAutko.pl poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe, wprowadzaniu zdjęć Pojazdu oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu, 
 3. aktywowania Ogłoszenia bezpłatnego poprzez kliknięcie przez Ogłoszeniodawcę w otrzymany na adres e-mail (wskazany w procesie rejestracji w Serwisie KupAutko.pl) link aktywacyjny.
 4. Po wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę wszystkich czynności wymienionych w punkcie 5.3.  powyżej, FOBIT przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia oraz inne wymagane prawem informacje.

 §5. AKTYWACJA OGŁOSZENIA:  
 1.  Aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego następują z chwilą kliknięcia przez Ogłoszeniodawcę w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji konta w Serwisie KupAutko.pl (nie później niż w ciągu 60 minut od daty kliknięcia w link aktywacyjny).
 2. Za pomocą formularza, o którym mowa w punkcie 5.1.1. powyżej, Ogłoszeniodawca może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 10 zdjęć Pojazdu (w formacie określonym w formularzu rejestracyjnym). 
 3. Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie KupAutko.pl, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji, a także na przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 7, 14, 21, 30, 42 lub 60 dni wraz z wyborem sposobu jego aktywacji. 
 4. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 7, 14, 21, 30, 42 lub 60 dni wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w punkcie 5.1.3, i następuje nie później niż w ciągu 24 godzin od jej dokonania. Brak aktywacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia emisji Ogłoszenia skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji. 

§6. PROMOWANIE OGŁOSZEŃ
 
              Ogłoszenia mogą być prezentowane przy wykorzystaniu usług dodatkowych opisanych poniżej:
               a) wyróżnieniu tła Ogłoszenia innym kolorem na liście wyników wyszukiwania *
               b) umieszczeniu Ogłoszenia na początku listy wyników wyszukiwania Ogłoszeń **
               c) promowaniu Ogłoszenia / Ogłoszenia Dealera na stronie głównej Serwisu KupAutko.pl ***

* Podświetlenie Ogłoszenia innym kolorem na liście wyników wyszukiwania Ogłoszeń powoduje, że Ogłoszenie prezentowane jest na innym tle niż pozostałe Ogłoszenia. 
** Umieszczenie ogłoszenia na początku listy polega na dodaniu do go na początku listy ogłoszeń w danej kategorii i wyświetleniu go rotacyjnie w sekcji "Ogłoszenia promowane ".

*** Promowanie Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu polega na umieszczeniu Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu KupAutko.pl, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań, dokonywanych, co 15 minut. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej. 

Treść Ogłoszenia, powinna być zgodna z zasadami zawartymi w Regulaminach świadczenia usług w Serwisie KupAutko.pl. 
 
 1. Usługa Promowania Ogłoszeń udostępniana jest Ogłoszeniodawcom na okres 7, 14, 21, 30, 42 lub 60 dni, z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż czas emisji Ogłoszenia. 
 2. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych Regulaminach.
 3. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców jest akceptacja właściwego Regulaminu.

§7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

FOBIT umożliwiając emisję Ogłoszeń w Serwisie KupAutko.pl, zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę. 

FOBIT nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. FOBIT nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. 

Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Naruszenie Regulaminu stanowi także oferowanie do sprzedaży Pojazdów na części, zdekompletowanych, spalonych, zamieszczanie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Pojazdu oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez FOBIT stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu KupAutko.pl. 

FOBIT ma prawo do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:  
 • powszechnie uznane za obraźliwe
 • ​noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
 • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
 • szkodzące Serwisowi KupAutko.pl, FOBIT lub innym podmiotom
 • wprowadzające w błąd

Serwis KupAutko.pl (FOBIT) nie odpowiada ponadto za:  
 • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia
 • realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia
 • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji
 • działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od FOBIT
 • działanie siły wyższej

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu KupAutko.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych FOBIT lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.  

§8. CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu KupAutko.pl ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (FOBIT lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: bok@kupautko.pl
 2. FOBIT zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu. 
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji FOBIT, o której mowa w punkcie 8.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie KupAutko.pl bez uprzedniej zgody FOBIT. 
§9. DEZAKTYWACJA OGŁOSZEŃ
 1. W przypadku braku aktywacji ogłoszenia w terminie 7 dni od daty jego zamieszczenia,Ogłoszenie ulega trwałemu usunięciu. 
 2. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji. 

§ 10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
 1. FOBIT zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, z której treścią można zapoznać się tutaj
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą. 
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu KupAutko.pl umowach. 

§11. OPŁATY W SERWISIE

Dodanie ogłoszeń przez Ogłoszeniodawcę jest bezpłatne.

§12. REKLAMACJE
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez FOBIT usług świadczonych w ramach Serwisu KupAutko.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu KupAutko.pl, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć. 
 2. Reklamacje należy zgłaszać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@kupautko.pl lub listem poleconym na adres FOBIT z dopiskiem „Serwis KupAutko.pl”. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. 
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, FOBIT zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie. 
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, FOBIT zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy. 
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez FOBIT. 
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane. 

§13. ZMIANY REGULAMINU
 1. Regulamin może zostać zmieniony przez FOBIT. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, FOBIT poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu KupAutko.pl oraz drogą elektroniczną. 
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu KupAutko.pl oraz poinformowania drogą elektroniczną Ogłoszeniodawców. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach. 
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: bok@kupautko.pl, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z FOBIT, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń. 

§14. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej w Serwisie, np. poprzez wysyłkę newsletter'a do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie oraz udostępniania miejsca w Serwisie dla partnerów marketingowych.
 2. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu.
 5. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników Serwisu, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie oraz oszukańczych. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 6. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do  Użytkowników Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 7. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników Serwisu, zdjęć oferowanych przedmiotów opatrzonych:
a) znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza konkurencyjnych portali ogłoszeniowych i aukcyjnych
b) numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej, adresem i adresem strony WWW
c) elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu (zwłaszcza treściami reklamowymi, logotypami firm i serwisów internetowych)

8. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników Serwisu adresów stron WWW (subdomen) działających w domenie internetowej serwisów internetowych, a zwłaszcza konkurencyjnych portali ogłoszeniowych i aukcyjnych.

9. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników Serwisu linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w punkcie 5, 6 i 7.

10. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

11. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Usługodawcy.

12. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Danych - Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni o posiadaniu praw autorskich majątkowych lub do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.

13. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika Danych, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.

14. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie niniejszym udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie na stronach Serwisu.

15. Usługodawca jest uprawniony także do udzielania dalszych licencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W ramach usług świadczonych w Serwisie KupAutko.pl Ogłoszeniodawca zleca FOBIT publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w serwisach internetowych FOBIT lub podmiotów do niej należących, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Usługa opisana w zdaniu poprzednim, jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia. 
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu KupAutko.pl, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne. 
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą, a FOBIT, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu KupAutko.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu KupAutko.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
 5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

ZAŁĄCZNIKI (w formacie *.pdf)
 1. Wzór odstąpienia od umowy (pobież załącznik nr 1)
Regulamin obowiązuje od dnia: 31.12.2016 r.
Partnerzy
Grochów Twoja Praga Rätsel Pomoc Duchowa
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
Pn. - Pt. od 9:00 do 18:00