Regulamin Kont Firmowych


§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez XXX usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym osób fizycznych, osób prawych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej lub hurtowej Pojazdów, polegające na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie KupAutko.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu KupAutko.pl. 


2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu KupAutko.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. 
 

§2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:  

XXX — XXX z siedzibą w XXX, ul. XXX , XX-XX XXX, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacj o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca numer NIP: XXX, Regon: XXX, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem bok@kupautko.pl.
 
Serwis — prowadzony przez XXX w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy KupAutko.pl, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej kupautko.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów XXX, o których mowa na stronach Serwisu KupAutko.pl. 

Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu zamieszczane w Serwisie KupAutko.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 

Użytkownik — Dealer, a także każda osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu KupAutko.pl. 

Dealer — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznym i hurtowym Pojazdami, posiadający specjalnie do tego przygotowane miejsce (plac z Pojazdami znajdujący się pod wskazanym adresem), w którym oferuje do sprzedaży Pojazdy, jako ich właściciel lub komisant, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z XXX umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie KupAutko.pl. i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu KupAutko.pl.

Konto Dealera — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie KupAutko.pl na rzecz Dealera, umożliwiający korzystanie z Serwisu KupAutko.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Dealera z Serwisu KupAutko.pl. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Dealera unikalny login i hasło.

Strona Dealera — przyporządkowana do Konta Dealera strona internetowa utworzona w serwisie KupAutko.pl prezentowana w formie subdomeny zawierającej nazwę Dealera pod jaką zarejestrował konto w Serwisie np. nazwa.kupautko.pl

Cennik — zestawienie ustalanych przez XXX opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu KupAutko.pl, określający przedziały cenowe, których wysokość uzależniona jest od ilości Ogłoszeń wystawionych przez Dealera w danym okresie oraz okresu trwania Ogłoszeń.

Abonament — okresowa opłata dokonywana przez Dealera na rzecz XXX, z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu KupAutko.pl, której wysokość ustalana jest na podstawie przedziałów cenowych określonych w Cenniku oraz według wybranych przez Dealera usług w ramach promocji Ogłoszeń.

Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z postanowieniem XXX może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie KupAutko.pl. 

Regulamin —Regulamin serwisu KupAutko.pl. 


§3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 

 1. Treść Ogłoszenia jest samodzielnie ustalana przez Ogłoszeniodawcę. 
 2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto lub opcjonalnie ceną netto. 
 3. Jednocześnie ten sam Pojazd w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.  
 4. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych). 
 5. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie KupAutko.pl wynosi 7, 14, 21, 30, 42 lub 60 dni dla Ogłoszeniodawców, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie. 
 6. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. 
 7. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów XXX oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. XXX nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. 
 8. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu KupAutko.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody XXX i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów XXX oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie KupAutko.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu KupAutko.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody XXX. 
 9. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu KupAutko.pl, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu KupAutko.pl, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje naruszenia interesów XXX. 
 10. XXX nie odpowiada za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem serwisu przez Ogłoszeniodawcę. 

§4. ZAWARCIE UMOWY

Aktywacja konta Dealera następuje po łącznym spełnieniu przez Dealera następujących warunków:
 
 1. Zawarcia umowy o świadczenie usług internetowych w Serwisie KupAutko.pl w formie elektronicznej lub w formie pisemnej
 2. Poprawnej rejestracji Konta Dealera w Serwisie KupAutko.pl
 3. Akceptacji treści Regulaminu
 4. Braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Dealera dokonanej przez XXX

XXX może uzależnić aktywowanie Konta Dealera oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu KupAutko.pl od przesłania przez Dealera na adres siedziby XXX lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres bok@kupautko.pl, dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Dealera w ustawieniach Konta Dealera.
XXX ma prawo do weryfikowana danych przedstawionych przez Dealera dotyczących jego działalności gospodarczej.
Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Dealera.
Dealer może zarejestrować więcej niż jedno Konto po uzyskaniu zgody od XXX.

§5. ZAMIESZCZENIE I EDYCJA OGŁOSZENIA PRZEZ DEALERA
 
 1. XXX świadczy usługi polegające na udostępnieniu Dealerom możliwości publikowania strony Dealera oraz stałej emisji Ogłoszeń w Serwisie KupAutko.pl.
 2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu KupAutko.pl, poprzez jego uzupełnienie, co najmniej w zakresie pól zaznaczonych, jako obowiązkowe oraz wprowadzaniu zdjęć Pojazdu.
 3. Niezamieszczenie przez Dealera w Ogłoszeniu danych w polach zaznaczonych, jako pola obowiązkowe lub zdjęć Pojazdu uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia.
 4. Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w punkcie 4.1. powyżej, oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia w czasie maksymalnie 60 minut od chwili dodania ogłoszenia.

§6. PROMOWANIE OGŁOSZEŃ
 
              Ogłoszenia mogą być prezentowane przy wykorzystaniu płatnych usług dodatkowych opisanych poniżej:
               a) wyróżnieniu tła Ogłoszenia Dealera innym kolorem na liście wyników wyszukiwania *
               b) umieszczeniu Ogłoszenia Dealera na początku listy wyników wyszukiwania Ogłoszeń **
               c) promowaniu Ogłoszenia Dealera na stronie głównej Serwisu KupAutko.pl ***

* Podświetlenie Ogłoszenia innym kolorem na liście wyników wyszukiwania Ogłoszeń powoduje, że Ogłoszenie prezentowane jest na innym tle niż pozostałe Ogłoszenia. 
** Umieszczenie ogłoszenia na początku listy polega na dodaniu do go na początku listy ogłoszeń w danej kategorii i wyświetleniu go rotacyjnie w sekcji "Ogłoszenia promowane ".

*** Promowanie Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu polega na umieszczeniu Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu KupAutko.pl, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań, dokonywanych, co 15 minut. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej. 

Czas emisji ogłoszenia promowanego w paragrafie §6, podpunktach a,b i c wynosi 7 dni.

Treść Ogłoszenia, powinna być zgodna z zasadami zawartymi w Regulaminach świadczenia usług w Serwisie KupAutko.pl. 

Dealer podczas zamieszczania Ogłoszenia sam decyduje, w jaki sposób dodatkowo chce promować swoje Ogłoszenie zgodnie z usługami oferowanymi w Serwisie KupAutko.pl. 
 
§7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

XXX umożliwiając emisję Ogłoszeń w Serwisie KupAutko.pl, zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę. 

XXX nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. XXX nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. 

Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Naruszenie Regulaminu stanowi także oferowanie do sprzedaży Pojazdów na części, zdekompletowanych, spalonych, zamieszczanie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Pojazdu oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez XXX stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu KupAutko.pl. 

XXX ma prawo do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:  
 • powszechnie uznane za obraźliwe
 • ​noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
 • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
 • szkodzące Serwisowi KupAutko.pl, XXX lub innym podmiotom
 • wprowadzające w błąd

Serwis KupAutko.pl (XXX) nie odpowiada ponadto za:  
 • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia
 • realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia
 • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji
 • działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od XXX
 • działanie siły wyższej

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu KupAutko.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych XXX lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.  

§8. OPŁATY W SERWISIE

Usługi świadczone w ramach Serwisu KupAutko.pl na rzecz Dealerów są odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik


§9. PROMOCJE I RABATY
 1. Dla każdego nowo utworzonego konta Dealera (firmowego) przyznawane jest 50 darmowych ogłoszeń motoryzacyjnych możliwych do zamieszczenia w Serwisie KupAutko.pl do bezterminowego wykorzystania. 
 2. XXX ma prawo udzielać rabatów obniżajacych ceny pakietów i przydzielać darmowe promowanie ogłoszeń dla Dealerów (kont firmowych).

§10. CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
 
 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu KupAutko.pl ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (XXX lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: bok@kupautko.pl
 2. XXX zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu. 
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji XXX, o której mowa w punkcie 8.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie KupAutko.pl bez uprzedniej zgody XXX. 

§11. DEZAKTYWACJA OGŁOSZEŃ
 1. W przypadku braku dokonania przez Ogłoszeniodawcę opłaty z tytułu emisji Ogłoszenia płatnego w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w pkt 5.1.2. lub w przypadku Ogłoszenia bezpłatnego w przypadku braku jego aktywacji w terminie 7 dni od daty jego zamieszczenia,Ogłoszenie ulega trwałemu usunięciu. 
 2. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji. 

§ 12. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
 1. XXX zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, z której treścią można zapoznać się tutaj
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą. 
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu KupAutko.pl umowach. 
§13. REKLAMACJE
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez XXX usług świadczonych w ramach Serwisu KupAutko.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu KupAutko.pl, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć. 
 2. Reklamacje należy zgłaszać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@kupautko.pl lub listem poleconym na adres XXX z dopiskiem „Serwis KupAutko.pl”. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. 
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, XXX zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie. 
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, XXX zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy. 
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez XXX. 
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane. 
 
§14. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej w Serwisie, np. poprzez wysyłkę newsletter'a do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie oraz udostępniania miejsca w Serwisie dla partnerów marketingowych.
 2. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu w zakładce "Aktualności".
 5. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników Serwisu, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie oraz oszukańczych. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 6. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do  Użytkowników Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 7. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników Serwisu, zdjęć oferowanych przedmiotów opatrzonych:
a) znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza konkurencyjnych portali ogłoszeniowych i aukcyjnych
b) numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej, adresem i adresem strony WWW

c) elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu (zwłaszcza treściami reklamowymi, logotypami firm i serwisów internetowych)

8. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników Serwisu adresów stron WWW (subdomen) działających w domenie internetowej serwisów internetowych, a zwłaszcza konkurencyjnych portali ogłoszeniowych i aukcyjnych.

9. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników Serwisu linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w punkcie 5, 6 i 7.

10. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

11. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Usługodawcy.

12. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Danych - Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7dni o: posiadaniu praw autorskich majątkowych lub do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.

13. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika Danych, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.

14. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie niniejszym udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie na stronach Serwisu.

15. Usługodawca jest uprawniony także do udzielania dalszych licencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.

§15. ZMIANY REGULAMINU
 1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez XXX. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, XXX poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu KupAutko.pl oraz drogą elektroniczną. 
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu KupAutko.pl oraz poinformowania drogą elektroniczną Ogłoszeniodawców. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach. 
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: bok@kupautko.pl, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z XXX, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń. 

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W ramach usług świadczonych w Serwisie KupAutko.pl Ogłoszeniodawca zleca XXX publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w serwisach internetowych XXX lub podmiotów do niej należących, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Usługa opisana w zdaniu poprzednim, jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia. 
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu KupAutko.pl, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne. 
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą, a XXX, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu KupAutko.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu KupAutko.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
 5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

ZAŁĄCZNIKI (w formacie *.pdf)
 1. Faktury w wersji elektronicznej  (pobież załącznik nr 1)
 2. Wzór odstąpienia od umowy (pobież załącznik nr 2)
Program umożliwiający otwarcie plików *.pdf,  Adobe Acrobat Reader możliwy jest do bezpłatnego  pobrania na stronie: https://get.adobe.com/pl/reader/
Regulamin obowiązuje od dnia: 01.08.2016 r.
Partnerzy
Grochów Twoja Praga Rätsel Pomoc Duchowa
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
Pn. - Pt. od 9:00 do 18:00